PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

sepsané v souladu s článkem 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (dále také jako "Nařízení") a v souladu s § 19 a násl. zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále také jako "Zákon ní")

Vážíme si Vaše soukromí a ochrana Vašich osobních údajů je jednou z našich nejdůležitějších priorit. Tato pravidla ochrany osobních údajů (dále jen "Pravidla") obsahují informace o tom, které Vaše osobní údaje při provádění naší činnosti shromažďujeme, jak je používáme a jakým způsobem je chráníme.

Osobní údaje, které nám poskytnete používáme výhradně na to, abychom Vám mohli poskytovat kvalitní služby. Při poskytování našich služeb vždy bereme na zřetel Vaše soukromí ak ochraně Vašich osobních údajů přistupujeme s respektem a zodpovědně. Doporučujeme Vám, abyste si důkladně přečetli tyto Pravidla a seznámili se tak se všemi svými právy předtím, než s námi vstoupíte do právního vztahu.

ČLÁNEK I.

IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE

Provozovatel: NU3Gen, sro

Adresa: Pažite 145/7, 010 09 Žilina

IČO: 50270923

Zápis: Zapsaná na Žilina, odd. Sro, vl.č.65458 / L

Zastoupený: doc. Ing. Radoslav Židek , PhD., Jednatel společnosti

Kontaktní osoba provozovatele: doc. Ing. Radoslav Židek

kontakt: e-mail: info@nu3gen.sk

WEB: https://www.nu3gen.eu/

Odpovědná osoba: Není stanovena

(Dále jen "provozovatel" nebo "my") si Vás tímto, jak dotčené osoby, dovolujeme informovat o způsobu a rozsahu zpracovávání Vašich osobních údajů, včetně rozsahu Vašich práv souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů.

ZÁKLADNÍ POJMY:

 1. Prevádzkovateľomje fyzická nebo právnická osoba, která je odpovědná za ochranu a zpracování osobních údajů. My jsme v souladu s článkem 4 bodem 7. Nařízení as §5 písm. o) Zákona ní provozovatelem Vašich osobních údajů.

 1. Zprostředkovatelem je každý, kdo zpracovává osobní údaje jménem provozovatele. Našimi zprostředkovateli jsou subjekty uvedené v článku V. těchto Pravidel

 1. Zásady ochrany osobních údajů (dále "Pravidla") upravují právní vztahy Provozovatele a jeho klientů, uživatelů webové stránky Provozovatele, Provozovatele a jeho zprostředkovatelů při zpracovávání jejich osobních údajů podle Zákona ní a Nařízení.

 1. Dotyčnou osobou (dále také jako "dotyčná osoba", "klient" nebo "Vy") se pro účely těchto Pravidel rozumí jakákoliv fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány. Mezi dotčené osoby patří zejména:

· Klienti a potenciální klienti, kteří projevili zájem o naše služby a realizovali objednávku elektronicky, prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře,

· Fyzické osoby, se kterými máme v rámci provádění naší činnosti uzavřenou smlouvu, vetšinou objednali naše služby

· Poživatelé naší webové stránky;

· Zástupci klienty, fyzické osoby zastupující právnické osoby, fyzické osoby tvořící statutární orgán právnické osoby;

· Fyzické osoby v postavení našich zprostředkovatelů, se kterými máme v rámci provádění naší činnosti uzavřenou zvláštní smlouvu o spolupráci

· Jakékoliv fyzické osoby, které využívají služby nabízené naší společností,

· Jakékoliv fyzické osoby, které jsou oprávněným zástupcem zákazníka naší společnosti, které využívají služby nabízené naší společností (v jakémkoli právním vztahu k zákazníkovi),

· Fyzické osoby, které zadají osobní údaje do formuláře zveřejněného na naší webové stránce

Při poskytování našich služeb / nebo uzavření smlouvy potřebujeme od Klienta, Potenciálního klienta nebo jeho zástupce získat osobní údaje, které budou použity pro poskytnutí těchto služeb a pro komunikaci s Klientem nebo Potenciálním klientem. Zajišťujeme ochranu všech osobních údajů, které nám Potenciální klient nebo Klient poskytl jakoukoli formou, a to v souladu se Zákonem ní. Dbáme zejména o to, aby se zamezil vznik porušení ochrany osobních údajů, a to zejména přijetím vhodných bezpečnostních opatření eliminujících vznik náhodného nebo nezákonného zničení, ztráty, změny nebo neoprávněného poskytnutí přenášených, uchovávaných osobních údajů nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněnému přístupu k nim . Pro tento účel jsme přijali odpovídající technické, organizační a personální opatření odpovídající způsobu zpracování. Všechny osobní údaje klienta nebo potenciálního klienta jsou uloženy na zabezpečeném serveru a v uzamčených místnostech a vynakládáme maximální úsilí na jejich ochranu. Při zpracovávání osobních údajů klienta, potenciálního klienta, zástupce klienta a člena statutárního orgánu, který jedná jménem právnické osoby, která je naším klientem, dodržujeme zejména zásadu legality, zásadu omezení účelu, zásadu minimalizace osobních údajů, zásadu správnosti, zásadu minimalizace uchovávání, zásadu integrity a důvěrnosti a zásadu odpovědnosti.

ČLÁNEK II.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE PROVOZOVATEL zpracovávají

V souladu s Nařízením a Zákonem ní jako provozovatel zpracováváme osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s prováděním naší činnosti. Zpracováváme pouze takové osobní údaje, abychom Vám mohli poskytovat naše služby, abychom dodrželi naše zákonné povinnosti, a také abychom chránili naše oprávněné zájmy. Shromažďujeme osobní údaje o našich klientech, včetně potenciálních klientech, kteří mají o naše služby zájem nebo kteří nám dali souhlas, abychom je mohli s nabídkou produktů a služeb oslovovat, osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním služeb (např. V rámci vytvoření objednávky zboží elektronicky, a zadáním svých osobních údajů v rámci vystavení faktury Provozovatelem. Jde zejména o osobní údaje:

 • Identifikační a kontaktní údaje (zejména titul, jméno, příjmení adresa trvalého bydliště, adresa pro doručování, datum narození, e-mailová adresa, telefonický kontakt, podpis)

 • Referenční údaje smlouvy a transakční údaje (zejména podpis, kód objednávky, bankovní účet)

 • Telekomunikační údaje (provozní údaje, lokalizační údaje, údaje o online identifikátorech resp. IP adresách)

Provozovatel zpracovává tyto osobní údaje pouze v souladu s níže uvedenými účely, v rozsahu a po dobu nezbytnou k naplnění těchto stanovených účelů, jinak jen po dobu povinné archivace v souladu se zvláštními předpisy slovenského právního řádu.

ČLÁNEK III.

NA JAKÉ ÚČELY A NA ZÁKLADĚ JAKÝCH PRÁVNÍCH ZÁKLADŮ PROVOZOVATEL zpracovává osobní údaje

I. Zpracování osobních údajů v souvislosti s realizací služeb poskytovaných klientům (zprostředkování genetické analýzy)

 • Zpracování osobních údajů je primárně založeno na Vašem právním vztahu jako dotčené osoby k naší společnosti, tj zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je jste vy jako dotčená osoba, nebo aby se na základě Vaší žádosti provedli opatření před uzavřením smlouvy ( čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení resp. §13 odst. 1 písm. b) Zákona ní) .Spracovanie osobních údajů je tedy nezbytné pro uzavření smlouvy a její následné realizace, dodání objednaného zboží, poskytnutí objednané služby a také z důvodu plnění zákonných daňových povinností, případně povinnosti v rámci zákonné reklamace (čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení resp. §13 odst. 1 písm. c) Zákona ní).

 • V přípravě tvorby objednávky Provozovatel shromažďuje a zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu - jméno, příjmení, adresa bydliště či doručovací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, datum narození. Poskytnutí těchto osobních údajů je základním předpokladem pro uzavření nebo změnu smlouvy, přičemž poskytnutí osobních údajů slouží primárně na vaši jednoznačnou a nezaměnitelnou identifikaci a dále na kontaktování vaší osoby za účelem doručení zkumavky a poskytnutí kvalitních služeb.

II. Zpracování osobních údajů v souvislosti s vyřizováním podnětů, dotazů a reklamací

 • Vaše osobní údaje využíváme k řešení vašich stížností, plnění našich povinností ve vztahu k vám, uplatňování práv a právních nároků, které se týkají vás nebo naší společnosti, například, pokud nejste spokojeni s našimi službami, nebo v případě doručení podnětů z Vaší strany.

 • Právním titulem ke zpracovávání osobních údajů je plnění zákonných povinností Provozovatele - zákon č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku a z. č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení resp. §13 odst. 1 písm. c) Zákona ní). V souvislosti s vyřizováním reklamací zpracovává Provozovatel osobní údaje dále také pro účely svých oprávněných zájmů pro případ možného vzniku sporu při reklamaci (čl. 6 odst. 1 písm. F) Nařízení resp. §13 odst. 1 písm. f) Zákona ní).

 • Při vyřizování reklamací Provozovatel shromažďuje a zpracovává vaše osobní údaje v rozsahu - titul, jméno, příjmení, adresa bydliště či doručovací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, transakční historie objednávek, referenční údaje smlouvy, bankovní účet, podpis.

III. Zpracování osobních údajů pro marketingové a reklamní účely

A) Zasílání obchodních novinek, newsletterů a nabídek BEZ předchozího právního vztahu s dotčenou osobou- Vaše osobní údaje využíváme i na to, abychom Vás mohli informovat o nabídce našich služeb, novinkách a slevových akcích prostřednictvím newsletteru zasílaného e-mailem resp. jinou formou.

 • Právní základ: V případě, že zaregistrujete Vaši e-mailovou adresu k odběru novinek bez předchozího právního vztahu, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu - e-mailová adresa, jméno a příjmení, titul, (event. Podpis při listinné registraci), a to na základě Vámi uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů v souladu s§13 odst. 1 písm. a) Zákona ní a čl. 6 odst. 1 písm. a) Nariadeniaza účelem zasílání nabídkových e-mailů a dalších obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků. Souhlas můžete kdykoliv odvolat, způsobem uvedeným v těchto Pravidlech. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založeného na souhlasu před jeho odvoláním.

B) Zasílání obchodních novinek, newsletterů a nabídek PO realizovaném právním vztahu s dotyčnou osobou - Vaše osobní údaje využíváme k tomu, abychom s Vámi zůstali v kontaktu a pravidelně Vás informovali o novinkách.

 • Právní základ: V případě stávající klienty můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu -e-mailová adresa, jméno a příjmení, titul za výše uvedeným účelem na základě právního titulu našeho oprávněného zájmu v souladu s§13 odst. 1 písm. f) Zákona ní a čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. V případě pokud nebudete mít zájem odebírat obchodní nabídky, stačí nám tento požadavek poslat prostřednictvím e-mailu zveřejněného v článku I. Pravidel.

IV. Zpracování osobních údajů v souvislosti s výkonem práv dotčených osob

 • Právní základ: Vaše osobní údaje využíváme na výkon Vašich práv, které Vám vyplývají ze Zákona ní. V případě pokud si uplatníte některé z Vašich práv specifikovaných v těchto Pravidlech, my máme právo na přesnou identifikaci Vaší osoby. Právním titulem ke zpracovávání Vašich osobních údajů je plnění zákonných povinností Provozovatele v souladu s§13 odst. 1 písm. c) Zákona ní a čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení, tedy podle Zákona ní. V souvislosti s výkonem a realizací Vašich práv zpracovává Provozovatel Vaše osobní údaje dále také pro účely svých oprávněných zájmů pro případ možného vzniku sporu v souladu s§13 odst. 1 písm. f) Zákona ní a čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení a to i bez potřeby Vašeho souhlasu.

 • Rozsah zpracovávaných osobních údajů: Při výkonu Vašich práv Provozovatel shromažďuje a zpracovává vaše osobní údaje v rozsahu - titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, doručovací adresa (pokud je jiná než adresa trvalého bydliště), e-mailová adresa, telefonický kontakt, případně osobní údaje dokladu totožnosti.

V. Zpracování osobních údajů v souvislosti s oprávněnými zájmy provozovatele

 • Právní základ: Vaše osobní údaje využíváme pro účel našich vnitřních oprávněných zájmů, přičemž osobní údaje zpracováváme na právním základě podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení resp. §13 odst. 1 písm. f) Zákona ní avšak s výjimkou případů, kdy nad takovými zájmy převažují zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

 • Takovými oprávněnými zájmy jsou zejména: ochrana práv, které nám vyplývají z obecně závazných právních předpisů a smluv ve vztahu k smluvním partnerům a jiným osobám - na tento účel uchováváme osobní údaje nejvíce po dobu nezbytnou k ochraně těchto práv a oprávněných zájmů; prosazování bezpečnosti našich služeb, prevenci zneužití služeb a prošetření porušení našich podmínek; zamezení podvodného jednání, pokud se důvodně domníváme, že hrozí riziko takového jednání - na tento účel uchováváme osobní údaje nejvíce po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy; vedení databáze klientů. Právním základem pro zpracování osobních údajů pro účely evidence dotčených osob as tím související komunikace s nimi se opíráme o oprávněný zájem nakolik touto databází získáváme přehled při realizaci své činnosti, interní funkce nezbytné pro naši činnost (audit, controlling, provoz IT, daně, účetnictví, administrativa, vedení databáze apod.). Proti zpracování založeném na oprávněných zájmech můžete podat námitku, kterou prozkoumáme, a zhodnotíme, zda dané zprostředkování splňuje požadavky předpisů.

VI. Zpracování osobních údajů v souvislosti s plněním zákonných povinností provozovatele, a to zejména: poskytnutí součinnosti státním orgánům a orgánům veřejné moci při výkonu kontroly, účel registratury a archivace dokumentů, provádění činností ke splnění povinností vyplývajících ze zvláštních předpisů, plnění povinností vyplývajících z příslušných daňových a účetních předpisů.

 • Právní základ: Zpracování osobních údajů pro výše uvedené účely je nezbytné pro dle příslušných zvláštních předpisů v souladu s § 13 odst. 1 písm. c) Zákona ní a čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení.

VII. Zpracování osobních údajů v souvislosti s vyplněním a odesláním kontaktního formuláře zveřejněného na webové stránce provozovatele a realizace zpětné vazby ze strany Provozovatele

 • Právní základ: V případě, že nás chcete oslovit prostřednictvím kontaktního formuláře zveřejněného na naší webové stránce, zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho uděleného souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů v souladu s§13 odst. 1 písm. a) Zákona ní a čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. Souhlas můžete kdykoliv odvolat, způsobem uvedeným v článku IX. těchto Pravidel. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založeného na souhlasu před jeho odvoláním. V souvislosti s vyřizováním vaší žádosti zpracovává Provozovatel osobní údaje dále také pro účely svých oprávněných zájmů pro případ možného vzniku sporuv souladu s§13 odst. 1 písm. f) Zákona ní a čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

 • Rozsah zpracovávaných osobních údajů: Pro účely realizace zpětné vazby na základě vyplněného kontaktního formuláře shromažďujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mailová adresa a osobní údaje, které zadáte v textu kontaktního formuláře.

Provozovatel se zavazuje poskytnout dotčené osobě před dalším zpracováním osobních údajů informace o jiném účelu a další relevantní informace podle Zákona ní, pokud má v úmyslu dále zpracovávat osobní údaje k jinému účelu než ten, na který byly získány. Provozovatel je oprávněn za splnění dalších podmínek zpracovávat osobní údaje v rozsahu vymezeném v souladu s konkrétním právním základem i pro jiné účely vymezené dále v tomto dokumentu.

ČLÁNEK IV.

BĚHEM JAKÉ DOBY VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE PROVOZOVATEL zpracovávají

 1. Vaše osobní údaje zpracováváme v případě Vaší objednávky do dne realizované služby, která je podrobně popsána v podmínkách zveřejněných na webové stránce provozovatele (tj do předání účtu po vyrovnání všech vzájemných práv a povinností z provedené služby). Vaše osobní údaje likvidujeme s výjimkou osobních údajů potřebných ke splnění zákonných povinností v rámci povinné archivace. Vystavené daňové doklady jsou v souladu s § 70 zákona č. 222/2004 Sb, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod k vystavení daňových dokladů jsou po dobu 10 let ode dne odeslání objednávky zákazníkem archivované i objednávky.

 1. Po skončení objednané služby se osobní údaje dále zpracovávají výhradně z důvodu ochrany Provozovatele a Vašich práv a zájmů, a to na dobu nezbytnou k zajištění jejich výkonu. Tato doba je primárně určena podle promlčecích dob stanovených zákonem (občanský zákoník) nebo smlouvou. Naše činnost také podléhá speciální sektorové regulaci (distribuce služeb), která stanoví uchovávat některé typy dokumentů týkající se činnosti Provozovatele po zákonem stanovenou dobu tak, aby byl schopen prokázat plnění svých povinností a odbornou péči (zpravidla jde o 10 let). Doba uchovávání osobních údajů vyplývá zejména ze zákona 395/2002 Sb. o archivnictví a spisové, ze zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku a příslušných účetních a daňových předpisů.

 1. V případě, že klient, potenciální klient, zástupce klienta nebo člen statutárního orgánu právnické osoby, která je klientem nám udělí souhlas na zpracování osobních údajů blíže definované v tomto dokumentu, budeme uvedené údaje uchovávat po dobu stanovenou v souhlase se zpracováním osobních údajů. Pokud svůj souhlas odvoláte, není tím dotčeno zpracování Vašich osobních údajů ze strany Provozovatele na základě jiných právních titulů, v souladu s těmito Pravidly.

 1. Pokud dojde k ukončení účelu zpracování osobních údajů resp. k odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, přistupujeme k likvidaci Vašich osobních údajů, pokud není možné zpracovávat vaše osobní údaje na jiném právním základě. Při nakládání s osobními údaji aplikujeme princip minimalizace, což znamená, že jakmile uplyne doba, během které jsme povinni uchovávat osobní údaje, tak Vaše osobní údaje likvidujeme z našich databází a informačních systémů. V rámci naší organizace máme nastaveny přísná vnitřní pravidla uchovávání osobních údajů, které zajišťují, že informace nedržíme déle, než jsme oprávněni nebo povinni.

ČLÁNEK V.

KDO VŠE BUDE MÍT PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM DAT

 1. Osobní údaje mohou být z důvodu naplnění výše uvedených účelů kromě Provozovatele a jeho zaměstnanců zpracovávány také jinými subjekty. Externí partnery, kteří jako zpracovatelé mohou zpracovávat vaše osobní údaje, si Provozovatel pečlivě vybírá a svěřuje osobní údaje pouze těm subjektům, kteří poskytují dostatečné záruky zabezpečení vhodných technických a organizačních bezpečnostních opatření, aby nemohlo dojít zejména k náhodnému či protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměňování, neoprávněnému zpřístupnění odevzdaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněnému přístupu k nim.

Subjekty, které mohou mít přístup k vašim osobním údajům, jsou, či v budoucnu mohou být:

 • třetí osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby, či provozovatelé technologií, které Provozovatel na tyto služby využívá (typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby, serverové služby, rozesílání e-mailů nebo správci technických zařízení, naší e-mailové domény),

 • správce webové stránky

 • zprostředkovatelé uvedení v bodě III. tohoto článku, kteří v našem jménu zpracovávají Vaše osobní údaje,

 • účetním, právním, daňovým a jiným poradcem, se kterými jsme ve smluvním vztahu zajišťujícím poskytování těchto služeb, a to v rozsahu nezbytném pro poskytování těchto služeb.

 1. Jak Provozovatel jsme povinni některé Vaše osobní údaje předávat na základě obecně závazných platných právních předpisů níže uvedeným příjemcům v případech, kdy nám taková povinnost vyplývá ze zákona, nebo je to potřebné k určení, uplatnění nebo obhajobu práv a našich oprávněných zájmů nebo třetích osob. Tito příjemci mají postavení samostatných provozovatelů.

Příjemci Vašich osobních údajů mohou být:

 • soudy SR (právním základem je zákon č. 160/2015 Sb. Civilní vedení soudních sporů řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 301/2005 Sb., trestní řád),

 • orgány činné v trestním řízení (právním základem je zákon č. 301/2005 Sb., trestní řád),

 • daňové orgány (právním základem je zákon č. 563/2009 Sb., o správě daní (daňový řád), zákon č. 479/2009 Sb. o orgánech státní správy v oblasti daní a poplatků),

 • služba kriminální policie, služba pohraniční policie, služba cizinecké policie, služba finanční policie Policejního sboru (právním základem je zákon č. 171/1993 Sb. o Policejním sboru),

 • exekutoři (právním základem je zákon č. 233/1995 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád),

 • advokáti (právním základem je zákon č. 586/2003 Sb. o advokacii),

 • Sociální pojišťovna, zdravotní pojišťovny, daňový úřad (zákon č. 595/2003 Sb. O dani z příjmů),

 • Inspektorát práce, Úřad pro ochranu osobních údajů a jiné státní orgány s výkonem dozoru a kontroly, Ústředí práce, sociálních věcí a rodiny (zákon 125/2006 Sb. O inspekci práce, zákon č. 124/2006 Sb. O bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, Zákon ní).

 1. Jak Provozovatel jsme oprávněni pověřit zpracováním Vašich osobních údajů zprostředkovatele, kteří jsou oprávněni zpracovávat osobní údaje naším jménem a jsou povinni řídit se našimi pokyny. V souladu s nařízením není na takové pověření potřebný Váš zvláštní souhlas. Takovým sprostredkovateľomje každá osoba, která má s námi uzavřenou zvláštní smlouvu o zpracování osobních údajů.

Našimi zprostředkovateli jsou:

 • osoby, které poskytují služby vedení účetnictví

 • obchodní zástupci, kteří pro nás zprostředkovávají služby v oblasti optimalizace, normalizace a ochraně dat v procesu analýzy rizika, implementaci "Data mining" postupů do procesu analýzy a identifikace rizika. Tyto osoby jsou zveřejněny na webové stránce provozovatele https://www.nu3gen.eu/ .

IV. Někteří poskytovatelé služeb, se kterými spolupracujeme, provozují online mediální kanály (webstránky, stránky sociálních sítí), přičemž naším jménem poskytují prostřednictvím těchto online mediálních kanálů relevantní online reklamy na naše produkty a služby. Reklamu na naše produkty a služby můžete např. vidět, pokud navštívíte určitou stránku na sociálních sítích. Mezi takových poskytovatelů služeb patří např. společnosti Facebook, Google, Adobe.

Dotyčná osoba bere na vědomí, že okruh příjemců, zprostředkovatelů se může v době zpracování osobních údajů měnit. Jako provozovatel nejsme povinni informovat dotčenou osobu o zúžení okruhu příjemců resp. zprostředkovatelů uvedených v tomto článku.

ČLÁNEK VI.

ODKUD Získává VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše osobní údaje získáváme přímo od Vás při provádění naší činnosti, při uzavření av průběhu trvání smlouvy a při plnění této smlouvy nebo prostredníctvominých osob, pokud tyto osoby disponují s Vaším souhlasem.

ČLÁNEK VII.

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ

Vašeosobné údaje nezamýšlíme přenášet do třetí země ani do mezinárodní organizace.

ČLÁNEK VIII.

POUŽITÍ POČÍTAČOVĚ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH DAT

Při provádění naší činnosti nepoužívameautomatizované zpracovávání Vašich osobních údajů, ani profilování osobních údajů.

ČLÁNEK IX.

JAKÉ MÁTE PRÁVA PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH DAT

Řádně zpracovávání Vašich osobních údajů je pro nás důležité a jejich ochrana je naprostou samozřejmostí. Při zpracovávání osobních údajů lze uplatnit tato práva:

Informace o zpracování Vašich osobních údajů

Obsahem informací, které jsou uvedeny zejména v těchto Pravidlech, jsou zejména identifikační a kontaktní údaje provozovatele, účely a právo základy zpracování Vašich osobních údajů, kategorie zpracovávaných osobních údajů, oprávněné zájmy provozovatele, kategorie příjemců Vašich osobních údajů i našich zprostředkovatelů, informace o předávání osobních údajů do třetích zemí, doba uchovávání osobních údajů, oprávnění provozovatelé, výpočet Vašich práv, možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, zdroj zpracovávaných osobních údajů, informace, zda a jak dochází k automatizovanému rozhodování a profilování, informaci o právu kdykoliv svůj souhlas odvolat, informaci o tom, zda je poskytování osobních údajů zákonnou požadavkem nebo smluvní požadavkem nebo požadavkem, která je potřebná na uzavření smlouvy, ao tom, zda je dotyčná osoba povinna poskytnout osobní údaje i o možných následcích neposkytnutí osobních údajů, před dalším zpracováváním osobnýc h údajů informace o jiném účelu a další relevantní informace, pokud má provozovatel v úmyslu dále zpracovávat osobní údaje k jinému účelu než ten, na který byly získány.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo na potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou nebo nejsou zpracovávány a pokud ano, máte právo na přístup k informacím o účelech jejich zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávání osobních údajů, informace o Vašich právech, o právě podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování, informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Žádost můžete poslat elektronicky na naši e-mailovou adresu nebo v listinné podobě na adresu uvedenou v článku I. těchto Pravidel. Vzor takové žádosti Vám můžeme na požádání poslat e-mailem. V případě, že budete žádat konkrétní osobní údaje, budeme od Vás požadovat, aby žádost podle tohoto bodu byla úředně ověřena.

Právo na opravu Vašich osobních údajů

Zpracováváme Vaše zastaralé, či nepřesné osobní údaje? Změnili jste například adresu bydliště? Informujte nás prosím, a my osobní údaje opravíme. Žádost můžete poslat elektronicky na naši e-mailovou adresu nebo v listinné podobě na adresu uvedenou v článku I. těchto Pravidel. Vzor takové žádosti Vám můžeme na požádání poslat e-mailem.

Právo na výmaz Vašich osobních údajů (právo být zapomenut)

V některých zákonem stanovených případech jsme povinni Vaše osobní údaje na Váš pokyn vymazat. Každá taková žádost však podléhá individuálnímu vyhodnocení, zda jsou splněny podmínky, protože například můžeme mít povinnost, či oprávněný zájem, pokud převažuje na Vašimi zájmy, si osobní údaje máme právo ponechat. Žádost můžete poslat elektronicky na naši e-mailovou adresu nebo v listinné podobě na adresu uvedenou v článku I. těchto Pravidel. Vzor takové žádosti Vám můžeme na požádání poslat e-mailem.

Právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů

Pokud si přejete, abychom Vaše osobní údaje zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo osobní údaje zablokovali, žádost na omezení zpracování osobních údajů můžete poslat elektronicky na naši e-mailovou adresu nebo v listinné podobě na adresu uvedenou v článku I. těchto Pravidel. Vzor takové žádosti Vám můžeme na požádání poslat e-mailem.

Právo na přenositelnost údajů Vašich osobních údajů

Pokud si přejete, abychom poskytli Vaše osobní údaje jinému provozovateli, jiné společnosti, předáme Vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu, pokud nám v tom nebudou bránit žádné zákonné ani jiné významné překážky, Vámi určenému subjektu, pokud je to technicky možné a pokud

· Se osobní údaje zpracovávají na základě Vašeho souhlasu, souhlasu při zpracovávání zvláštní kategorie osobních údajů, nebo se zpracovávají osobní údaje nezbytné pro plnění smlouvy a

· Zpracování osobních údajů se provádí automatizovanými prostředky, přičemž toto právo nesmí mít nepříznivé důsledky na práva jiných osob.

Žádost můžete poslat elektronicky na naši e-mailovou adresu nebo v listinné podobě na adresu uvedenou v článku I. těchto Pravidel spolu s úředně ověřeným podpisomna předmětné žádosti. Ověřený podpis na předmětné žádosti žádáme z důvodu, aby se předešlo neoprávněnému poskytování Vašich osobních údajů jiným subjektům.

Právo namítat zpracovávání Vašich osobních údajů pro marketingové účely a automatizované individuální rozhodování

Pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že zpracovávání osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, obraťte se prosím na nás a požádejte nás o vysvětlení, zda odstranění vzniklého nevyhovujícího stavu. Námitku lze dále vznést i přímo proti automatizovanému rozhodování či zpracovávání Vašich osobních údajů pro marketingové nebo reklamní účely, pokud se takového zpracovávání provádí bez vašeho souhlasu na účel oprávněného zájmu provozovatele. Žádost můžete poslat elektronicky na naši e-mailovou adresu nebo v listinné podobě na adresu uvedenou v článku I. těchto Pravidel. Vzor takové žádosti Vám můžeme na požádání poslat e-mailem.

Máte právo na to, aby se na vás nevztahovalo rozhodnutí, které je založeno výlučně na automatizovaném zpracování vašich osobních údajů, včetně profilování a které má právní účinky, které se jí týkají nebo ji obdobně významně ovlivňují. Toto právo se nepoužije, pokud je rozhodnutí

· Nezbytné pro uzavření smlouvy nebo plnění smlouvy mezi vámi a provozovatelem,

· Provedeny na základě zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána, av nichž jsou zároveň stanoveny i vhodná opatření zaručující ochranu práv a oprávněných zájmů dotyčné osoby, nebo

· Založené na výslovném Vašem souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Právo odvolat Váš souhlas pro zpracování osobních údajů

V případě, že je zpracování Vašich osobních údajů založené na Vašem zvláštním souhlasu, např. udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů týkajících se zdraví, příp. marketingový souhlas (viz článek III. právní základ zpracování osobních údajů podle jednotlivých účelů), můžete svůj souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založeného na souhlasu před jeho odvoláním. Žádost na odvolání souhlasu můžete poslat elektronicky na naši e-mailovou adresu nebo v listinné podobě na adresu uvedenou v článku I. těchto Pravidel. Vzor takové žádosti Vám můžeme na požádání poslat e-mailem.

Právo podat podnět nebo stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů

Můžete se kdykoliv obrátit s Vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na kontrolní orgán, a to na Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, se sídlem Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel . č .: +421/2/3231 3220, webové stránky https://dataprotection.gov.sk/uoou/ .

Abychom mohli vaši žádost vyřídit a z důvodu jednoznačné identifikace žadatele jako dotyčné osoby, jsme oprávněni požadovat další dodatečné informace.

Klient resp. potenciální klient je povinen uvést pouze úplné a pravdivé údaje. Klient resp. potenciální klient je povinen v případě změny své údaje aktualizovat a nese plnou odpovědnost za důsledky porušení této povinnosti.

ČLÁNEK X.

UPLATNĚNÍ PRÁV SUBJEKTU ÚDAJŮ

Všechna oznámení a vyjádření k Vámi uplatněným právům poskytujeme bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně neopodstatněná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, jsme oprávněni si účtovat poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací ve výši 10, - EUR.

Za jak dlouho mohu očekávat odpověď

Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních Vám poskytneme co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. Lhůtu jsme oprávněni v případě potřeby a vzhledem ke složitosti a počet žádostí prodloužit o dva měsíce. O případné prodloužení lhůty včetně uvedení důvodu Vás budeme včas informovat.

ČLÁNEK XI.

ZMĚNA PRAVIDEL OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Zásady ochrany osobních údajů kdykoli změnit nebo doplnit. Taková změna se nijak bez Vašeho výslovného souhlasu nedotkne Vašich práv, které Vám vyplývají z příslušných obecně závazných právních předpisů o ochraně osobních údajů.

V případě jakéhokoliv dotazu ke zpracování Vašich osobních údajů či uplatnění výše uvedených práv se můžete obrátit na Provozovatele na kontaktech uvedených v článku I. těchto Pravidel.

ČLÁNEK XII.

PŘEHLED VYBRANÝCH PRÁVU UPARVUJÚCICH PROBLEMATIKY SOUKROMÍ

Evropský rámec:

 • Listina základních práv EVROPSKÉ UNIE

· Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů ao zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR)

Národní legislativa:

· Ústava České republiky (publikovaná pod č. 460/1992 Sb.)

· Zákon č. 18/2018 Sb. o ochraně

AKTUALIZOVÁNO: 30.10.2018

Pomocí následujících vzorových dokumentů si můžete uplatnit Vaše práva uvedená v Pravidlech ochrany osobních údajů.